โรงงาน

นายสมใจ จิตสม
ตำแหน่งผู้จัดการแผนก
นายโกวิท ไพรบึง
ตำแหน่งผู้จัดการแผนก
นายพลไสย์ สร้อยเพ็ช
ตำแหน่งผู้จัดการแผนก
นายชยากร ตระกานจันทร์
ตำแหน่งวิศวกรโรงงาน
นายวัชระ พลศักดิ์
ตำแหน่งวิศวกรโรงงาน