สำนักงาน

นางสาวชัชฎาภรณ์ ปลอดใจกว้าง
ตำแหน่งผู้จัดการแผนก
นางสาวนิพาพร บุญเทียน
ตำแหน่งผู้จัดการแผนก
นางสาวปวีณา ปั้นเฉย
ตำแหน่งประสานงานขาย
นางสาววรรณิสา บุญลือ
ตำแหน่งประสานงานขาย
นางสาวอริศรา แสนเรียน
ตำแหน่งประสานงานขาย
นางสาวโชษิตา แก้วสม
ตำแหน่งประสานงานขาย
นางสาวพรรัตน์ ชุนถนอม
ตำแหน่งประสานงานโรงงาน