ผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


ดร.มนตรี บุญสิทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบกิจการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทำให้เกิดการยอมรับและเชื่อถือจากลูกค้าและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตู้เมนสวิทซ์บอร์ด ตู้พาเนลบอร์ดและรางไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งด้านการผลิตและด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ องค์กรของเราจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการผลิต
นโยบายที่เราให้ความสำคัญคือนโยบายคุณภาพ ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับของลูกค้ามาโดยตลอด และจากผลงานที่ผ่านมาเรามีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าในด้านมาตรฐานการผลิต มาตรฐานการควบคุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตภายใต้บริษัทยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็มส์ จำกัด และบริษัทยูไนเต็ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากลูกค้ามายาวนาน

ในรอบปีที่ผ่านมาจากความสำเร็จในการบริหารจัดการและพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีการขยายกลุ่มบริษัท ขยายการผลิต และปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานในทุกด้านให้สูงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ณ วันนี้เรามีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยีการผลิต ด้านระบบคุณภาพและการบริหารจัดการด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของพนักงานทุกคน ทุกระดับ และภายใต้การสนับสนุนและยอมรับจากลูกค้าและสังคม ทำให้พวกเราทุกคนในองค์กรนี้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยศักยภาพในการผลิตและบริการด้านผลิตภัณฑ์ ในคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสำอางค์ เรือนตา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ศิริมัย
กรรมการผู้จัดการ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายรัฐเขตร์ เกิดประเสริฐ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นางสาวราตรี จีนยี่
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
นางสาวอัมพร วิชาดี
ผู้จัดการแผนกบัญชี
นายอภิเดช มูลมาตร
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน