Factory

นายโกวิท ไพรบึง
ตำแหน่งผู้จัดการแผนก

นายเนรมิต แสงวิเศษ
ตำแหน่งผู้จัดการแผนก

นายสมใจ จิตสม
ตำแหน่งผู้จัดการแผนกซีเอ็น

นายอัครณิต บรรเทา
ตำแหน่งรักษาการรองผู้จัดการ

นายเสกสรร มณีพราว
ตำแหน่งรักษาการรองผู้จัดการ

นายอมร สำราญพิทักษ์
ตำแหน่งรักษาการรองผู้จัดการ

นางสาวเนตรนภา นราแก้ว
ตำแหน่งวิศวกรโรงงาน